آخرین مطالب
:: لینک های جذاب ::


شهر سوال ـ هر چیزی که اقتضای وجود و هستی داشته یا امکان وجود داشتن آن باشد فیض وجود از راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست شهر سوال حوایی شهر سوال ـ هر چیزی که اقتضای وجود و هستی داشته یا امکان وجود داشتن آن باشد فیض وجود از ...

منبع : music.wikidic.ir


ادامه مطلب " حوایی " را بخوانید


شهر سوال ـ هر چیزی که اقتضای وجود و هستی داشته یا امکان وجود داشتن آن باشد فیض وجود از خرداد ه ش قلم پا کله پا چوب پا بزرگ پا چمپا همپا ماشین پا سخت پا بی پر و پا راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست شهر سوال نفس حوایی دارد شهر سوال ـ هر چیزی که اقتضای وجود و هستی داشته یا امکان وجود داشتن آن باشد ...

منبع : music.wikidic.ir


ادامه مطلب " نفس حوایی دارد " را بخوانید
برترین ها
موضوعات
برچسب ها